به مونترال خوش آمدید

چهاردهمین کارگاه راهنمایی دانشجویان فارسی زبان

کارگاه های برگزار شده

کارگاه نهم

کارگاه هشتم

زندگی دانشجویی در مونترال


زندگی در یک  محیط  متفاوت می تواند چالشی هایی داشته باشد

 که با دانستن می توان این چالش ها را مدیریت  کرد

محتوای ارایه شده
در کارگاه های دانشجویی